dilluns, 12 d’octubre del 2015


BASES CONCURS OUS D’EUGA DE LA VALL DE LORD

BASES CONCURS OUS D’EUGA DE LA VALL DE LORD
1- Els ous d’euga han de ser presentats personalment pel cultivador o per un
representant degudament acreditat i documentat.
2- Els ous d’euga han de ser presentats en bon estat, sense esquerdes, orificis o
macadures.
3- Dins de cada concurs hi haurà tres modalitats diferents amb els seus corresponents
premis:
Premi a l’ou d’euga local amb més pes (dins l’àmbit de la Vall de Lord)
Premi a l’ou d’euga foraster amb més pes
Premi a l’ou d’euga o conjunt d’ous d’euga que es signifiquin per la seva
originalitat o per la seva qualitat decorativa
En les dues primeres modalitats només es tindrà en compte el pes, sense valorar ni
el volum ni el perímetre.
4- S’entén per Vall de Lord l’àmbit delimitat pels actuals termes municipals de la Coma i
la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Guixers, Navès i els enclavaments situats dins dels
termes municipals citats.
5- El pesatge portat a terme per membre qualificats de l’organització, serà irrebatible, ja
que tots els exemplars s’hauran pesat amb la mateixa bàscula.
6- L’organització no es responsabilitza dels danys que puguin sofrir els ous d’euga durant
el concurs o en la seva manipulació prèvia o posterior.
7- Els “Tres Savis Piteus”, jurat anomenat per cada concurs, estarà compost per tres
persones escollides per l’organització i el seu veredicte serà inapel·lable.
8- L’organització es reserva el dret d’utilitzar els ous d’euga guanyadors per fer promoció,
utilitzant fotografies o gravacions.
9- El concurs es desenvoluparà durant un diumenge, designat prèviament per
l’organització amb la antelació suficient per poder donar-hi difusió. La presentació de
concursants finalitzarà a les DEU hores i els exemplars admesos romandran exposats
fins a les setze hores, que ja es podran retirar.
10- El veredicte sobre els guanyadors a cada una de les tres modalitats estipulades, es
pronunciarà per part del representant des “Tres Savis Piteus”, jurat escollit per
l’organització, el diumenge a les 13 hores.
11- Cada participant podrà presentar tants exemplars d’ous d’euga com desitgi, però
només podrà optar a un sol premi.
12- Els participants en la modalitat restringida a l’àmbit de la Vall de Lord, hauran de
comunicar a l’organització i amb uns dies d’antelació la seva voluntat de participar i la
localització de l’ou d’euga seleccionat, amb l’objecte de què un membre de
l’organització pugui comprovar l’existència de l’exemplar cultivat dins de l’àmbit
adient i les característiques del mateix, per certificar la seva valides.
13- La participació en els concursos d’ous d’euga pressuposo l’acceptació total i absoluta
d’aquestes Bases.
L’organització